Att motverka korruption i samhället och inom utvecklingssamarbetet är en grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt resultat.

Med korruption menas att en organisation, institution, företag eller individ tillskansar sig otillbörlig vinning. I begreppet korruption ingår mutor, bestickning, utpressning, favorisering och nepotism, svindleri och jäv. Vissa typer av korruption, såsom t.ex. mutor, kräver såväl en mottagare som en givare.

Antikorruptionspolicy för Tostan Sverige

Tostan Sveriges biståndsverksamhet finansieras bland annat av Sida, Forum Syd, Radiohjälpen och olika enskilda givare. Mot denna bakgrund har Tostan Sverige förbundit sig att tillämpa bl.a. Sidas regelverk i arbetet med att motverka korruption.

Tostan Sveriges antikorruptionspolicy är därför främst baserad på den policy och de regler för att motverka korruption som fastställts av Sida. Därtill kommer andra styrdokument såsom den ”Anti-corruption Policy” som utarbetats av Tostan International.

Korruption frodas ofta i miljöer och sammanhang där korruption i praktiken accepteras och förväntas. Därför krävs tydligt definierade ramar och regelverk för att uppnå transparens i utvecklingssamarbetet.

SIDA-regel: Aldrig acceptera | Alltid agera | Alltid informera

Tostan Sverige har som grundläggande princip att inte acceptera korruption samt att alltid agera och informera vid misstanke om korruption. Tillämpningen av denna princip kan i vissa fall, på kort sikt och i det enskilda fallet, leda till problem. Till exempel genom att verksamhet försenas, försvåras eller omöjliggörs. I förhållande till den skada korruption förorsakar – för samhället, organisationer och enskilda – är detta konsekvenser Tostan Sverige är beredd att acceptera.

Tostan Sveriges policy angående korruption är tillämplig i all verksamhet som organisationen bedriver och ska tillämpas av samtliga personer verksamma såväl i Sverige som utomlands.

Uppförandekod mot korruption

Förtroendevalda och anställda ska inte för egen eller annan parts vinning utnyttja sin position inom Tostan Sverige vid sina kontakter med anställda, partnerorganisationer eller andra personer och grupper. De ska med omsorg hantera medel och material som anförtrotts dem och ska vara beredda att under sitt uppdrag eller anställning kunna redogöra för såväl finansiella medel som eventuellt material.

Tillämpning

Det åligger varje förtroendevald, anställd och lokal samarbetspartner att inom sitt ansvarsområde tillämpa Tostan Sveriges antikorruptionspolicy.

Tostan Sverige ska tillse att förtroendevald, anställd och samarbetspartner har tillräcklig kunskap om den antikorruptionslpolicy som fastställts.

Alla berörda är skyldiga att informera Tostan Sverige om varje misstanke om korruption inom sitt område.

Åtgärder för att förhindra korruption

Organisationsbedömning

För insatser som innebär medelsöverföring (t.ex. inom projektstöd och i programverksamheten) ska korruptionsrisken tas i beaktande för att säkerställa att sådana medel hanteras på ett tillfredsställande och tryggt sätt.

Tostan Sverige ska säkerställa att planerad verksamhet har tydligt formulerade beskrivningar av aktiviteter, mål och resultat.

Verksamhetsplanering/Verksamhetsuppföljning

Tostan Sverige ska kontrollera att rapporter inkommer inom föreskriven tidoch att dessa handläggs inom rimlig tid.

Vid misstanke om korruption ska Tostan Sverige tillse/kräva att särskild extern revision av insatsen genomförs. Om bevis för misskötsel eller korruption framkommer ska Tostan Sverige överväga att avbryta sitt stöd till insatsen. Om rättelse inte görs bör Tostan Sverige sägas upp avtalet och återkräva medlen ifråga.

Handledningar, blanketter, avtal och dokument ska vara anpassade så att de tar hänsyn till och underlättar arbetet med att förebygga, upptäcka och beivra korruption.

I sitt arbete med fattigdomsbekämpning ser Tostan Sverige som sin huvuduppgift att stödja utvecklingen av demokratiska samhällen i Afrika. Stöd till fattiga människors organisering i demokratiska former kan bidra till minskad korruption.

För att bekämpa korruption inom utvecklingssamarbetet är följande principer viktiga:

Transparens, möjligheter till ansvarsutkrävande och deltagande bör genomsyra utvecklingssamarbetet och dess utformning.

Transparens – Utvecklingssamarbetet bör präglas av öppenhet gällande policy, strategier, planer, beslut, rapporter och finansiella frågor. Transparens är avgörande för möjligheterna att bekämpa korruption.

Möjligheter till ansvarsutkrävande – För att kunna bekämpa korruption är det nödvändigt att ansvariga personer och organisationer kan ställas till svars för sina handlingar. Tydliga och väl dokumenterade beslutsstrukturer och mandat är viktiga förutsättningar för möjligheterna till ett fungerande ansvarsutkrävande.

Deltagande – Att målgruppen och andra relevanta grupper har ett verkligt ägandeskap och inflytande över alla relevanta processer i utvecklingssamarbetet är en förutsättning för att det i praktiken ska vara möjligt att bekämpa korruption. Deltagandet bör vara inkluderande och ta hänsyn till att olika gruppers och individers förutsättningar att delta kan variera beroende på kön, etnicitet, ålder, inkomst etc.

Uppföljning och rapportering

Åtgärdsplan och uppföljning ska dokumenteras skriftligt och ingå som del i organisationens ordinarie arbete med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.