§ 1. Namn

Föreningens namn är Tostan Sverige.

§ 2. Ändamål

Tostan Sverige är en ideell förening vars syfte är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver.

§ 3. Verksamhet

Föreningen skall verka för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet:

 • Informera om Tostan för olika grupper i samhället som t ex i skolor och andra utbildningsanstalter.
 • Göra insamlingar för verksamheten i Afrika.
 • Ansöka om bidrag hos olika biståndsgivare i Sverige.
 • Förmedla volontärverksamhet till Tostan i Afrika.
 • Organisera studiebesök i Tostanprojekt i Afrika.

Den närmare inriktningen av föreningens verksamhet framgår av den verksamhetsplan som styrelsen utarbetar för varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen skall fastställas på årsmötet.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Tostans principer.

 § 4. Status

Föreningen är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i Sverige som i andra länder.

§ 5. Medlemskap och avgifter

Varje person eller sammanslutning (t ex företag eller skola) som stöder föreningens ändamål och verksamhet samt erlagt medlemsavgift är berättigad till medlemskap.

Medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften erläggas på det sätt som styrelsen bestämmer.

Medlem i föreningen är också den som utsetts till hedersledamot. Hedersledamot utses på årsmötet med minst två tredjedels majoritet av de röstande. Den som utsetts till hedersledamot är befriad från att erlägga medlemsavgift.

Medlem som arbetar för syften som är främmande för föreningen eller eljest skadar föreningens verksamhet får uteslutas efter beslut av styrelsen. Medlem som uteslutits har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

 § 6. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

§ 7. Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Arbetsgrupper
 • Lokalavdelningar
 • Lokala representanter

 § 8. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall sändas till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla följande uppgifter:

 • Tid och plats för årsmötet
 • Tillvägagångssätt för att erhålla årsmöteshandlingarna i förväg
 • Sista inlämningsdatum för motioner

Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet skall inge en motion, som skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Senast en vecka före årsmötet skall styrelsen tillhandahålla följande handlingar:

 • Dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Inkomna motioner
 • Styrelsens förslag
 • Valberedningens förslag

Dagordning vid årsmöte: Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma. Vid fastställande av föredragningslista kan även andra ärenden tas upp.

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Behandling av revisionsberättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om medlemsavgifter
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 15. ”Fastställande av upphandling av auktoriserad eller godkänd revisor”.
 16. Val av valberedning
 17. Avslutning

Närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet äger den som erlagt medlemsavgift för föregående verksamhetsår senast fyra veckor före årsmötet. Styrelseledamot får inte delta i val av revisor eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

En sammanslutning som är medlem i föreningen skall utöva ovannämnda rättigheter genom ett ombud. I övrigt får dessa rättigheter ej utövas genom ombud.

Om ej annat anges i dessa stadgar, fattas beslut på årsmötet med enkel majoritet.

Omröstning på årsmötet sker genom acklamation eller votering. Om någon medlem begär det, skall omröstningen ske genom votering. Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval skall – om någon begär det – voteringen vara sluten. Vid sluten votering avgör lotten vid lika röstetal.

Vid årsmötet förs protokoll som justeras av ordföranden och två personer som årsmötet väljer. Justerat protokoll skall skickas till föreningens medlemmar senast fyra veckor efter årsmötet

Extra årsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller efter krav från revisorerna. Kallelse till extra årsmöte skall skickas ut senast två veckor före mötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas. I övrigt gäller det som stadgats om årsmöte i tillämpliga delar även i fråga om extra årsmöte.

§ 9. Styrelse

Föreningens löpande verksamhet leds av en styrelse bestående av minst tre ledamöter, varav en ordförande, samt tre suppleanter. Ordföranden väljs vid årsmötet för en period motsvarande tiden till och med nästkommande årsmöte. Övriga styrelseledamöter väljes för en tid motsvarande två sådana perioder på det sätt att halva styrelsen nyväljs årligen.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla person oavsett om denne är medlem eller ej. Sådan ledamot har dock inte rösträtt.

Ordföranden skall kalla till styrelsemöte vid behov.

Vid styrelsemötena skall föras protokoll. Protokoll skall justeras av ordföranden jämte ytterligare en i mötet deltagande ledamot och skickas till de av föreningens medlemmar som så begär senast två veckor efter styrelsemötet.

Styrelsen skall utse en eller flera firmatecknare bland dess ledamöter.

§ 10. Arbetsgrupper

Styrelsen kan bilda arbetsgrupper som har till uppgift att arbeta med en viss fråga eller verksamhet. Såväl medlemmar som icke-medlemmar kan ingå i en arbetsgrupp.

§ 11. Regionala avdelningar och regionala representanter

Föreningen består av enskilda medlemmar. Medlemmar kan, efter styrelsens godkännande, bilda regionala avdelningar. Normalstadgar för regionala avdelningar fastställes av föreningens årsmöte. Eventuella avvikelser från normalstadgarna skall godkännas av föreningens styrelse.

Regionala avdelningar skickar, efter sitt årsmöte, in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till föreningens styrelse.

Regionala avdelningars tillgångar skall vid upplösning, efter reglering av eventuella skulder, överlämnas till föreningen.

Regionala avdelningar kan få ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från föreningen. Regionala avdelningar får ej ta ut en egen obligatorisk medlemsavgift.

Regionala representanter kan av styrelsen utses på de orter där regionala avdelningar saknas. Även dessa kan få ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från föreningen.

§ 12. Revision

En auktoriserad eller godkänd revisor skall utses av årsmötet för ett år.

Revisorn har, närhelst han/hon önskar, rätt att ta del av alla föreningens handlingar.

Räkenskaper, styrelseprotokoll m m skall överlämnas till revisorn senast trettio dagar efter räkenskapsårets utgång.

Revisionsberättelsen skall vara färdig senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmöte och extra årsmöte har revisor närvaro- och yttranderätt.

§ 13. Valberedning

Valberedningen består av minst två av årsmötet valda medlemmar, varav en är sammankallande. I valberedningen, som utses för ett år, kan ej ingå ledamöter i styrelsen eller revisorer.

Valberedningen skall inför årsmötet lämna förslag på ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter samt auktoriserad revisor. Valberedningens förslag till kandidater skall skickas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 § 14. Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet, som även fastställer den tidpunkt då ändringen skall träda i kraft. Årsmötet kan endast behandla sådana stadgefrågor som i sak aktualiserats i motioner eller i styrelseförslag. För beslut krävs två tredjedels majoritet.

Dock fordras vid beslut om ändring av § 2, § 3 enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 15. Upplösning

Upplösning av föreningen kan ske endast om sådant beslut fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie. Årsmötet kan endast behandla frågan om upplösning om den aktualiserats i motioner eller i styrelseförslag.

Föreningens tillgångar skall vid upplösning, efter slutreglering av eventuella skulder, överlämnas till moderorganisationen Tostan.

SFIs bestämmelser om redovisningsskyldighet fram till dess att insamlade medel förbrukats skall följas vid föreningens upplösning eller vid kontrollgirokontots upphörande av annan anledning.