Att arbeta för Tostan Sverige innebär ett särskilt ansvar som även innefattar att värna om de mänskliga rättigheter som fastställts i direktiven i FN:s konventioner.

Tostan Sveriges värdegrund bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna och på vår övertygelse om:

  • allas lika värde
  • att alla människor har rätt till ett värdigt liv
  • att alla har ett ansvar
  • att barn har särskilda rättigheter

Tostan Sveriges ledning ska ansvara för att dialog förs angående engagemang eller partnerskap för att säkerställa riktlinjerna. Ledningen ska också uppmuntra och ansvara för att dialog förs där kritiska förslag och konstruktiva frågor kan utveckla riktlinjerna. Styrelsen ska föregå med gott exempel och följa riktlinjerna.

Tostan Sveriges riktlinjer utgår från följande principer:

att icke diskriminera

Inom Tostan tolereras ingen diskriminering av något slag. Vi värnar allas rätt oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, social tillhörighet, politisk åskådning, sexuell läggning eller funktionshinder.

att värna personlig integritet

Fysisk och psykisk integritet är centrala värden inom organisationen och mobbning och trakasserier accepteras inte.

att värna god förvaltning

Förpliktelser skall fullgöras på ett sätt så att de är förenliga med Tostan Sveriges mål samt med de mål givare, mottagare och intressenter har. Tostan Sverige skall redovisa måluppfyllelse.

att motverka korruption

Inom Tostan tolereras inga sammanhang som är beroende av korruption, mutor eller utnyttjande av tjänsteställning och politisk tillhörighet.

att värna och förmedla Tostan Sveriges målsättning och budskap

De personer som i olika sammanhang åtar sig att vara representanter för Tostan Sverige skall vara väl förtrogna med Tostans mål och etiska regler.

att ha ett öppet och gott arbetsklimat

Inom Tostan eftersträvar vi ett gott arbetsklimat. Öppen och tydlig dialog gagnar kvaliteten på vårt arbete och främjar de mål vi skall nå. Vi stöder, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats skall leda till bästa möjliga resultat.

Denna uppförandekod gäller alla (styrelse och volontärer) då de representerar Tostan Sverige!

Läs mer i Tostan Sveriges Uppförandekod (PDF) och Insamlingspolicy (PDF)