Kallelse till Tostan Sveriges årsmöte!

Onsdagen den 30 mars 2022 klockan 18.00

Årsmötet äger rum digitalt

Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna att deltaga

  • Årsredovisningen kommer i god tid innan mötet att finnas på Tostan Sveriges hemsida www.tostan.se
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2021. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen 52, 115 50 Stockholm eller per e-post info@tostan.se

Stockholm den 11 februari 2021

Styrelsen för Tostan Sverige

Anne Charlotte Ringquist

Ordförande Tostan Sverige