Dagsläget

Kvinnor och flickor utgör hälften av världens befolkning. Men ändå har de ofta inte samma möjlighet till att utbilda sig, en god hälsa och ekonomi. Likaså har de inte samma möjlighet att uttrycka sina åsikter och få en aktiv roll inom beslutstaganden. Om samhället inte nyttjar den otroliga potential som kvinnor och flickor besitter begränsar de dess förmåga att växa och utvecklas.

Vad vi gör

Kvinnor och flickor utgör mer än hälften av deltagarna i vårt samhällsutvecklingsprogram. Under programmet ges kvinnorna möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och sin retorik. De får visa sin förmåga att fatta viktiga beslut för sig själva och sina familjer och visar därigenom vilken viktig roll de har för samhällets utveckling.

Vi arbetar också för att engagera män och pojkar i utvecklingsprogrammet och för att få dem att delta i diskussioner om mänskliga rättigheter. Män och kvinnor samarbetar för att främja jämställdhet och utveckla nya sociala normer som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och värdighet oberoende av ålder eller kön.

Vi uppmuntrar kvinnor att ta på sig ledande roller i sina samhällen. I varje bykommitté är minst nio av de 17 ledamöterna kvinnor.

Vår framgång

Kvinnor som deltagit i vårt program tar plats som ledare, människorättsaktivister och förebilder. De visar unga flickor och pojkar att kvinnor kan lyckas att ta ledande roller och samarbeta med män som jämlikar. Deras exempel hjälper till att omforma synen på könsroller som sedan leder till att fler kvinnor får en mer betydande roll i samhället.

I Senegal har över 80 procent av Tostans utbildade bykommittéer letts av kvinnor. Tack vare den nyvunna erfarenheten av ledarskap kan de fylla viktiga funktioner inom lokala råd, regionala förbund eller föreningar.

När kvinnor och flickor deltar i vårt program ges de befogenhet att fatta viktiga beslut om hälsa, hygien, utbildning och ekonomi – för sig själva och för sina familjer. Vi har sett dem engagera sig aktivt med att främja positiva sociala förändringar.

De driver småföretag och tjänar pengar till sina familjer. De organiserar kampanjer för ökad tillgång till mödravård och barnavård, de tar plats som regionala ledare och de arbetar för att skydda mänskliga rättigheter.