Kvinnlig omskärelse

Dagsläget

Traditionen med kvinnlig omskärelse, har påverkat uppskattningsvis 140 miljoner flickor och kvinnor världen över, och det fortsätter att påverka minst tre miljoner flickor årligen i Afrika.

Omskärelsen innebär många omedelbara och långsiktiga hälsorisker och är internationellt erkänt som ett brott mot mänskliga rättigheter.

Förutom att vara en skadlig praxis, är omskärelse en djupt rotad social norm som genomsyrar hela samhället och de förväntningar som finns kring äktenskap.

Om en familj låter sin dotter genomgå traditionen med kvinnlig omskärelse, försäkrar sig familjen om att dottern kommer bli accepterad som kvinna och framtida hustru.

Jämfört med hälsoriskerna är de sociala konsekvenserna av att inte omskäras också allvarliga. En flicka som inte omskärs blir i regel utfryst från familj och samhälle.

Vad vi gör

I vårt samhällsutvecklingsprogram med fokus på mänskliga rättigheter, uppmuntras deltagarna att dra egna slutsatser samt skapa en dialog om kvinnlig omskärelse. Det leder förhoppningsvis till ett initiativtagande och en positiv förändring.

Under utbildningssessionerna med fokus på mänskliga rättigheter lär sig även deltagarna om sin rätt till hälsa och rätten att vara fri från alla typer av våld. De diskuterar också ansvaret de själva har att skydda dessa rättigheter i samhället.

Via utbildningssessionerna i hälsa lär de sig om de potentiella, omedelbara och långsiktiga skadliga följderna av omskärelse. Man diskuterar även olika sätt att förebygga dessa hälsoproblem i framtiden.

I stället för att skuldbelägga och kritisera, uppmuntrar vi till dialog kring omskärelsen och andra traditioner som hindrar människor från att uppnå sin vision om hur de vill att samhället ska se ut och fungera. Programdeltagare, medlemmar ur bykommittén och handläggare från ett mobiliseringsteam talar även med familj och vänner som reser till andra samhällen för att öka medvetenheten om vad de har lärt sig. Resultatet blir ofta att flera byar fattar beslut om att gemensamt upphöra med kvinnlig omskärelse trots att vissa byar själva inte har deltagit i utbildningsprogrammet.

Våra framgångar

Trots att upphörandet av kvinnlig omskärelse inte var en av våra ursprungliga målsättningar så har det blivit en symbol för social förändring. Hittills har över 7 000 byar från Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Senegal, Somalia och Gambia offentligt deklarerat sitt beslut om att överge både kvinnlig omskärelse och barn-/tvångsäktenskap.

Våra externa utvärderingar har visat att upphörandet av skadliga traditioner efter vårt utbildningsprogram och efter en offentlig deklaration inte är en hundraprocentlig garanti.Det har alltid Tostan varit öppen med. Offentliga uttalanden är dock nödvändiga steg i processen med att nå den kritiska massa som fordras för att pendeln ska slå över så att traditionerna kan gå till historien.

Både Senegal och Gambias regering har utsett vårt samhällsutvecklingsprogram som det bästa tillvägagångssättet att främja upphörandet av kvinnlig omskärelse.

Barnens skydd

Dagsläget

I de länder där vi arbetar finns det mycket som hotar barns hälsa och utveckling.

De största hoten utgörs av bristande tillgång till utbildning, barnhandel, barnarbete, tvångs/barnäktenskap och kvinnlig omskärelse. När barns mänskliga rättigheter inte respekteras hindrar det dem att utvecklas till friska och välmående vuxna individer som bidrar till en samhällsutveckling.

Vad vi gör

I vårt samhällsutvecklingsprogram ingår det en speciell utbildningsdel där bykommittéerna tränas i att ta itu med sociala normer och traditioner som påverkar barn negativt.

Kommittéerna inrättar arbetsgrupper som jobbar för barnens skydd genom att uppmärksamma barns rättigheter och omvandla sociala normer som inkluderar skadliga traditioner. Utöver det utför arbetsgrupperna också blixtaktioner i fall där det förekommer barnmisshandel.

Våra framgångar

Deltagarna i utvecklingsprogrammet får insikt om vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna för alla människor – oavsett ålder eller kön. Ett framgångsrikt exempel på vårt arbete är att över 7 000 afrikanska byar offentligt har deklarerat att de upphör med barnäktenskap och kvinnlig omskärelse.

Framgångar som uppnåtts i Tostans byar gällande barns rättigheter, är:

att barnens tillvaro har blivit säkrare och renare

att talibéer ( pojkar som studerar koranskolor) har fått hälsosammare

levnadsvillkor.

att ett ökat antal flickor blivit inskrivna i grundskolan.

att näring och mat till nyfödda och barn har förbättrats generellt.

att antalet födelseregistreringar ökat.

att tonåringar får möjligheter att agera som ledare i samhället

att en avsevärd förbättring av utbildningen av talibéer ägt rum

Barns tidiga utveckling

Dagsläget

När barn ges full möjlighet att utvecklas kan de utmärka sig i skolan och bli produktiva och aktiva samhällsmedborgare. Forskning har dock visat att vissa sociala normer och traditioner i Senegal hindrar en stimulerande interaktion mellan barn och förälder. Detta kan i sin tur leda till att hjärnans utveckling bromsas hos spädbarn.

Vad vi gör

För att lättare kunna adressera problem, integrerar vi en förstärkt föräldrautbildningsmodul i vårt samhällsutvecklingsprogram. Modulens syfte är att stärka den kunskap som Tostans deltagare fått via utbildningsprogrammet och att uppmuntra föräldrar och övriga deltagare att tillsammans skapa en gynnsam miljö för bybarnens utveckling. Utvecklingen kommer resultera i att barnen utvecklar sin inlärningsförmåga och därmed kan prestera bättre och därför med större sannolikhet kan stanna i skolan.

Våra framgångar

Genom att tillämpa kunskapen från föräldrautbildningsmodulen kommer föräldrar och programdeltagare kunna ge barnen en utmärkt start i livet både socialt, språkligt och emotionellt. Den hälsosamma utvecklingen kommer i sin tur leda till fler att barn kan fullfölja sin skolgång och lyckas med sina studier.

Främjandet för kvinnor och flickor

Dagsläget

Kvinnor och flickor utgör hälften av världens befolkning. Men ändå har de ofta inte samma möjlighet till att utbilda sig, en god hälsa och ekonomi. Likaså har de inte samma möjlighet att uttrycka sina åsikter och få en aktiv roll inom beslutstaganden. Om samhället inte nyttjar den otroliga potential som kvinnor och flickor besitter begränsar de dess förmåga att växa och utvecklas.

Vad vi gör

Kvinnor och flickor utgör mer än hälften av deltagarna i vårt samhällsutvecklingsprogram. Under programmet ges kvinnorna möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och sin retorik. De får visa sin förmåga att fatta viktiga beslut för sig själva och sina familjer och visar därigenom vilken viktig roll de har för samhällets utveckling.

Vi arbetar också för att engagera män och pojkar i utvecklingsprogrammet och för att få dem att delta i diskussioner om mänskliga rättigheter. Män och kvinnor samarbetar för att främja jämställdhet och utveckla nya sociala normer som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och värdighet oberoende av ålder eller kön.

Vi uppmuntrar kvinnor att ta på sig ledande roller i sina samhällen. I varje bykommitté är minst nio av de 17 ledamöterna kvinnor.

Vår framgång

Kvinnor som deltagit i vårt program tar plats som ledare, människorättsaktivister och förebilder. De visar unga flickor och pojkar att kvinnor kan lyckas att ta ledande roller och samarbeta med män som jämlikar. Deras exempel hjälper till att omforma synen på könsroller som sedan leder till att fler kvinnor får en mer betydande roll i samhället.

I Senegal har över 80 procent av Tostans utbildade bykommittéer letts av kvinnor. Tack vare den nyvunna erfarenheten av ledarskap kan de fylla viktiga funktioner inom lokala råd, regionala förbund eller föreningar.

När kvinnor och flickor deltar i vårt program ges de befogenhet att fatta viktiga beslut om hälsa, hygien, utbildning och ekonomi – för sig själva och för sina familjer. Vi har sett dem engagera sig aktivt med att främja positiva sociala förändringar.

De driver småföretag och tjänar pengar till sina familjer. De organiserar kampanjer för ökad tillgång till mödravård och barnavård, de tar plats som regionala ledare och de arbetar för att skydda mänskliga rättigheter.