Dagsläget

Varje människa – kvinna eller man, ung som gammal – har rätten att få delta i den demokratiska processen på såväl lokal som nationell nivå.
I och med bristen på information och utbildning om mänskliga rättigheter och dess ansvarsområden, saknas ofta rutiner för lokala myndighetsutövningar i de byar som vi arbetar i . Ibland saknas en agerande myndighet helt. Den rådande bristen på myndighetsutövningar inkluderar aktiviteter så som födelseregistrering, röstregistrering samt ett deltagande av kvinnor och unga angående beslutstagande på familje- och samhällsnivå.

I flera samhällen är nivån på födelseregistreringen så låg att det orsakar problem när barnen ska börja skolan eller behöver sjukvård. Likaså är det många invånare som inte registrerar sig för eller deltar i val. Vi tror på en demokratisk kultur, men för att skapa det får man börja på en gräsrotsnivå.

Vad vi gör

Som en del av vårt utbildningsprogram i byarna, etablerar vi och främjar demokratiska strukturer via gräsrotsrörelser i samhällena.

I utbildningsprogrammen får deltagarna lära sig de grundläggande elementen enligt demokratiska principer. Vilka deras mänskliga rättigheter är och det ansvar som förknippas med att försvara och respektera dessa rättigheter.

Med demokratiskt valda kommittéer i samhällena etableras ett starkt lokalt styre i Tostanbyarna, vilket även bidrar till en tillväxt av demokratiskt fungerande myndigheter. Kommittéerna ska arbeta för att uppmuntra byborna till en demokratisk medverkan genom att registrera sig för val, skaffa nationella id-kort, registrera sina nyfödda barn och delta i nationella val.

I Tostans bykommittéer är kvinnor en majoritet. Dessa kvinnor framstår som lokala ledare, aktivister och förebilder. De visar även unga flickor och pojkar att kvinnor faktiskt kan inta ledande positioner och arbeta jämsides med män som jämlikar.

Lyckad samhällsutveckling

Resultatet är kvinnor i ledande positioner och byar som samverkar med varandra för att skapa gemensamma visioner och ömsesidig utveckling.

Hittills finns över 2300 demokratiskt fungerande kommittéer i de länder där Tostan har genomfört utbildningsprogram.

Flera av dessa kommittéer har fått en formell och medborgerlig organisationsstatus i samhället, och flera har slagits samman för att skapa Regionala Federationerna i Guinea, Mali, Mauretanien och Senegal. Enbart i Senegal arbetar vi i nuläget med 738 lagligt konstituerade och officiellt registrerade lokala kommittéer.