Dagsläget

Plågsamma sedvänjor och bristande kunskap om hygien utsätter invånare i hela samhällen för hälsofara. Det är kvinnor och flickor i byarna som drabbas hårdast men bristfällig sjukvård, låg vaccinationsnivå och dålig allmänbildning gällande hygien till exempel är problem som omfattar alla samhällsinvånare.

I många av de byar där Tostan verkar är barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig omskärelse vanligt, vilket medför en fysisk och känslomässig utsatthet för flickor och kvinnor. En flicka som inte är omskuren kan uteslutas från gemenskapen och kan av tradition inte gifta sig. Dessa sedvänjor skapar avsevärda hälsorisker i samband med graviditet och förlossning, men kunskapen om detta samband saknas ofta i byarna.

Vad gör vi?

I Tostanbyarna prioriteras hälsa, hygien och förebyggande vård.

Under utbildningsprogrammet lär sig deltagarna om sin rätt till en god hälsa, sin rätt att vara fri från alla typer av våld, får en god hygienkunskap och hur sjukdomar sprids och kan förebyggas. De diskuterar också de hälsorisker som är förknippade med metoder så som kvinnlig omskärelse och äktenskap i tidig ålder.

Vårt program uppmuntrar byborna att dela med sig av sin nyvunna kunskap om hälsa och mänskliga rättigheter till sitt sociala nätverk . I byarna lanseras ofta särskilda initiativ för att förbättra barn- och mödravården. De ökar medvetenheten och lyfter fram betydelsen av vaccinationer, likaså vikten av att agera för förbättrad folkhälsa och förebyggande av sjukdomar som t.ex. malaria.

Lyckad samhällsutveckling

Tusentals bykommittéer deklarerar att de upphör med traditionella skadliga sedvänjor som innebär ett hot mot människors hälsa.

Över 9 500 byar i åtta afrikanska länder har offentligt deklarerat att de upphör med kvinnlig omskärelse och förbjuder tvångsgifte av barn. Det är en direkt eller indirekt följd av Tostans utbildningsprogram – Community Empowerment Program.

Sedan 2005, tack vare ökad medvetenhet och en växande kritisk massa, har tusentals byar gått med i rörelsen för att få ett slut på kvinnlig omskärelse i Senegal. Vi tror att vi kommer att få uppleva en deklaration om ett upphörande på nationell nivå 2015.

Lokala satsningar inom mödra- och barnavård har lett till ökat antal vaccinationer, fler besökare till mödra- och barnavård och en sjunkande nivå av antal barn med undernäring.