PROGRAMSTART

Innan ett Community Empowerment Program inleds har det deltagande samhället på eget initiativ kontaktat Tostan. Tostan utbildar därefter en handledare som talar det lokala språket flytande. Under hela det treåriga programmet kommer handledaren sedan att bo i samhället och lär därför känna både de som deltar i utbildningen men även människor i det omgivande samhället, vilket stärker handledarens inflytande.

Handledaren utgår från den läroplan Tostan utarbetat och får även sin lön från Tostan. Utbildningslokal, kost och logi till handledaren bekostas av det deltagande samhället. Genom detta ömsesidiga åtagande uppmuntras alla invånare att vara engagerade i utbildningen även om inte alla deltar under lektionstillfällena.

Våra utbildningsprogram består av två huvuddelar: Hanledarledda klasser med fokus på utbildning i mänskliga rättigheter och inrättande av en förvaltningskommitté (Community Management Committee).

KLASSER

I varje deltagande samhälle skapas två klasser bestående av 25-30 deltagare per klass. Ungdomar och vuxna går i separata klasser och träffas tre gånger per vecka under hela programmets gång. Genom att separera ungdomar och vuxna känner sig alla lika trygga i klassrumssituationen samtidigt som de får förtroende och verktyg för att kunna dela med sig av sina nyvunna kunskaper i samhället.

Undervisningen bedrivs enligt informell pedagogik men är baserad på muntliga traditioner med kulturell förankring som teater, berättande, dans, konst, sång och debatt. Genom att genomföra undervisningen på ett igenkännande vis så uppnår Tostan större engagemang och nya idéer blir snabbt accepterade.

Vår undervisning är uppdelad i två utbildningssteg: Kobi och Aawde.

KOBI

I den första delen av utbildningsprogrammet, Kobi, är undervisningen utformad för att främja diskussion. En öppen, inbjudande och trygg klassdynamik upprätthålls så att deltagarna kan känna sig bekväma med handledaren och varandra under utbildningens gång.

I undervisningen utgår handledaren från muntliga traditioner som sång, poesi och teater samt diskuterar frågor som rör samhällets gemensamma välfärd. Målet med Kobi är att främja befintliga traditioner som förstärker de mänskliga rättigheterna, men också att uppmuntra till diskussioner om hur man kan bygga ett samhälle som inte hämmar invånarnas rättigheter. Inledningsvis får därför gruppens medlemmar framställa en gemensam vision om hur de ser på sin egen och samhällets utveckling.

AAWDE

I den andra delen av utbildningsprogrammet, Aawde, lär sig deltagarna att läsa och skriva på sitt modersmål. De lär sig även enklare matematik och utbildning i ledarskap och projektledning.

Aawde bygger på den kompetens och kunskap deltagarna erhöll under utbildningssteget Kobi. Efter avslutad undervisning hjälper Aawde till att utveckla nya färdigheter som direkt bidrar till förbättrade levnadsvillkor.

FÖRVALTNINGSKOMMITÉ

I enlighet med programpunkterna i vårt Community Empowerment Program så inrättas en förvaltningskommité parallellt med den handledarledda undervisningen. Invånarna i det deltagande samhället utser själva medlemmarna i kommitéen genom demokratiskt hållna val. Kommittén består av 17 ledamöter, varav nio stycken är kvinnor, och utbildas av Tostan. Förvaltningskommittén ansvarar för att samhällets egna projekt implementeras, genomförs och följs upp.