Idag under Världshälsodagen den 7 april vill vi i Tostan lyfta fram hur man i Tostans program arbetar med årets tema hälsovård åt alla. Deltagarna i Tostans treåriga Community Empowerment Program studerar hälsa och hygien och är aktivt engagerade i att sprida de nya kunskaperna vidare i sin egen by och till andra byar. Man fokuserar på vikten av att barnen vaccineras, förbyggande mödravård och att informera om hur man kan förebygga diarré, malaria, kolera, Hiv och ebola. Dessa aktiviteter har gett mycket goda resultat och lett fram till att fler människor har ändrat sina negativa vanor som förorsakat smittspridning och lett fram till sjukdomar.

Nu har man varje vecka i byarna en gemensam städdag. Man sopar runt hyddorna och tar bort skräp och ser till att det inte finns stillastående vatten som samlar malariamyggor. Kunskap sprides också om vikten av att tvätta händerna med tvål och vatten innan man äter och efter toalettbesök. I Tostans klasser har nu också antalet kvinnor som planerar sina graviditeter ökat och kvinnorna kan nu  diskutera familjeplanering med sina män.