Den 12 maj startade Tostan i samarbete med flera andra regionala organisationer i Västafrika och det amerikanska biståndsorganet USAID projektet USAID UNAAM KAYRAAY. Projektet syftar till att stärka civilsamhällets och särskilt kvinnors kapacitet att använda sig av icke-våldslösningar för att lösa konflikter i regionen Casamance. Casamance är en region i södra Senegal, men har band till Gambia i norr och Guinea-Bissau i söder. Samhällen i Casamance och gränsområdena delar samma kulturella arv och är ekonomiskt och politiskt sammankopplade. Under flera decennier har området destabiliserats av konflikter och olösta fredsförhandlingar.

Utbildning i Mänskliga Rättigheter som en bas för Fred och Säkerhet

Tostans Freds- och Säkerhetsmodul kommer att implementeras i 40 samhället som sedan tidigare har genomgått Tostans treåriga utbildningsprogram, Community Empowerment Program (CEP). CEP är ett holistiskt program som har använts i över 3 000 Afrikanska samhällen för att ge dem kraft att själva uppnå sina mål och visioner sedan 1991. Klasserna i utbildningsprogrammet leds av facilatorer från Tostan med kunskap både om det lokala språket och den lokala kulturen. Det är ofta första gången som de deltagande samhällena får en chans att diskutera och lära sig mer om ämnen som mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa och hygien, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och projektledning, kunskaper som de kan använda för att förbättra sin egna liv och dela med sig av till vänner och grannar för att skapa en rörelse för positiv social förändring.

Med utgångspunkt i att det alltid finns mer att lära så erbjuder Tostan projekt och moduler även efter att CEP har avslutats. Här återfinns bland annat Tostans Föräldrautbildning och Tostans Freds- och Säkerhetsmodul, vilken syftar till att ge samhällen de kunskaper och verktyg som de behöver för att skapa en säker miljö. Modulen används för att trygga att de positiva förändringar som kommit från CEP (i områden som utbildning, hälsa och jämställdhet) blomstrar och utvecklas för allas välmående. Modulen har utvecklats och testats i samarbete med SIDA i 120 samhällen i Senegal, Guinea-Bissau och Gambia. Resultatet av detta var att över 1 500 lokala konflikter blev lösta. Den har senare även använts i Guinea, Guinea-Bissau och Mali med framgångsrika resultat. Där fick 5 285 kvinnor och barn från 120 samhällen utbildning i hur man förebygger och löser konflikter som våld i nära relationer och dispyter kring markrättigheter.

Stärka Civilsamhället för Fred i Casamance

Projektet USAID UNAAM KAYRAAY kommer att löpa till november 2019 med mål skapa en plattform för fred och säkerhet i gränsområdena mellan Senegal, Gambia och Guinea-Bissau, som har destabiliserats under årtionden till följd av konflikter och olösta fredsförhandlingar. USAID, som är finansiär och huvudpartner i projektet har uttryckt det som att “We believe that when local voices are significantly and intentionally integrated to influence decision-making processes, innovative and reactive solutions arise, creating a base of results with durable and long-term effects.”

Tostans facilatorer har redan startat klasser i 40 samhällen och under de kommande 18 månaderna så får deltagarna lära sig om hur man bygger en bestående fred och få verktyg att använda i konfliktlösning. För att svara på de särskilda problem som drabbar gränsområdena så kommer Tostan att leda dialoger kring bland annat trafficking. 

De Globala Målen

Genom utbildningsprogrammet CEP och de efterföljande projekten och modulerna stödjer Tostan de medverkande samhällena till att uppfylla FN:s globala mål. Tostans program ger samhällen kunskap att själva uppnå sina mål och visioner om välmående och framgång, vilket ligger i linje med FN:s ambition att inte lämna någon utanför. Tostans Freds- och Säkerhetsmodul syftar till att stärka samhällets förmåga med avseende på FN:s globala mål nr 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Utöver den kommitté som startas i alla samhällen som genomgår Tostans utbildningar, vilken syftar till att säkra hållbarheten i det som samhällena tar till sig, så kommer även de samhällen som är med i USAID UNAAM KAYRAAY att etablera särskilda fredskommittéer. Här får deltagarna lära sig hur man förstår, förebygger och hanterar konflikter, och får även verktyg att använda i fredsmedlingen. Kommittéerna sprider i sin tur den här kunskapen genom möten för ökad medvetenhet och deltagarna väljer ofta att engagera sig i politiken på lokal och nationell nivå, både genom påverkansarbete och genom att själva ställa upp i val.

Det här är för oss att bygga en rörelse för fred och säkerhet på gräsrotsnivå. Om ni vill stödja Tostans arbete så får ni gärna bli medlem eller skicka en gåva till oss.