För att öka läs- och skrivkunnigheten har mobiltelefoner integrerats i våra Community Empowerment Programs. utbildningsprogrammet. Modulen Mobilkunskap syftar till att lära utbildningsprogrammets deltagare att använda sina nyvunna kunskaper för att författa SMS när de vill dela med sig av händelser och information utanför byns gränser.

Varför:

Mobiltelefoner och mobila nätverk har blivit mer och mer vanligt i de lokalsamhällen vi samarbetar med. Att utbildningen då också omfattar mobilkunskap är både ett relevant och stimulerande sätt för deltagarna att praktiskt använda sina kunskaper i läsning, skrivning och matematik.

Hur:

Förutom en genomgång av mobilens funktioner skapar Tostans handledare en förståelse för hur SMS kan användas som ett verktyg. Dels för att förbättra deltagarens färdigheter inom skrivning, läsning, matematik och ledarskap men också för att bygga samförståndslösningar runt lokala utvecklingsintiativ.

Vem:

Mobilkunskap är ett komplement till Tostans ursprungliga utbildningsprogram och omfattar alla deltagare i våra Community Empowerment Programs. Tack vare mobilens räckvidd når kunskapen även de personer i deltagarens sociala nätverk som har tillgång till en mobiltelefon eller ett mobilt nätverk.

Effekt:

Då tillgången till mobiler ökar är undervisning i mobilkunskap ett hållbart och relevant sätt att förstärka kunskaper i läsning, skrivning och matematik. Genom att integrera mobiltelefoner i utbildningsprogrammet kan mobiler och textmeddelanden användas som ett verktyg för att påskynda positiv social transformation.

Mobiltelefonerna utgör en plattform för utbyte av information, sänder ut idéer, organiserar stödarbete samt påskyndar storskaliga sociala förändringar. Telefonerna sammanför dessutom kvinnor och deras lokalsamhällen, lyfter ungas röst och inflytande samt stärker marginaliserade grupper i en beslutsprocess.