Tostan är måna om att deltagarnas kunskaper och färdigheter sprids efter avslutad utbildning. För att sprida informationen vidare till andra samhällen och sociala nätverk använder vi en process som kallas organiserad diffusion. Denna process ökar effekten av våra program eftersom nya idéer sprids från person till person – från samhälle till samhälle.

Vi uppskattar att tio personer per varje deltagare kommer att påverkas av programmet via detta angreppssätt. Sedan 1991 har fler än 200 000 personer direkt deltagit i programmet, vilket lett till att programmet indirekt har nått fler än ca 2 miljoner människor. Tostans uppsökande verksamhet omfattar följande:

MENTORSKAP

Varje deltagare i vårt Community Empowerment Program “adopterar” en vän, granne eller familjemedlem med vilken han eller hon delar och diskuterar sina nya kunskaper. Denna metod säkerställer att de begrepp som diskuterats under utbildningsprogrammet sprids i samhället.

MEDVETANDEGÖRANDE AKTIVITETER

Deltagarna i Tostans utbildningsprogram anordnar aktiviteter för att informera och medvetandegöra hela samhället om de ämnesområden som diskuterats under utbildningen. Till exempel hur man upprätthåller mänskliga rättigheter eller förbättrar hälsoläget i det egna samhället. Medlemmar ur förvaltningskommittén och deltagare i Tostans klasser anordnar även utflykter till närliggande samhällen för att samtala om nya idéer och arrangera möten där dessa ämnen diskuteras.

MÖTEN MELLAN SAMHÄLLEN

Möten över gränser öppnar upp möjligheter för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera lösningar på vanliga problem. Tostan anordnar möten som för samman representanter från många olika områden i trakter där Tostan arbetar.

OFFENTLIGA DEKLARATIONER

När samhällena fattar viktiga beslut, till exempel att upphöra med kvinnlig omskärelse eller få ett slut på barn-och tvångsäktenskap, hjälper Tostan till att anordna offentliga deklarationer då de deltagande samhällena tillkännager de gemensamt fattade besluten. Vid de offentliga deklarationerna samlas hela nätverk av samhällsmedborgare för att fira dels positiva traditioner men även för att överge sådana som är skadliga.

RADIOPROGRAM

Genom reguljära radiosändningar når vi stora målgrupper. Under Tostans egna sändningar diskuteras begrepp som mänskliga rättigheter, hälsa och hygien samt samhällsutveckling. Tostans radiosändningar når ut till stora delar av Senegal och även till Mali och möjliggör på detta sätt vidare diskussion om dessa ämnen.

SOCIAL MOBILISERING

Deltagare som är särskilt skickliga på att föra fram budskap och nya idéer samt är positivt inställda till samhällets sociala förändring blir invalda till att skapa ett socialiseringsteam (SMA). Teamet tillsätts av förvaltningskommittén men utbildas av Tostans personal. Efter utbildningen spelar de en viktig roll i att sprida information och öka medvetenheten hos befolkningen. De leder diskussioner om teman som bygger på de mänskliga rättigheterna i sitt eget samhällena, närliggande samhällen samt i samhällen där ingiften sker.