FÖRVALTNINGSKOMMITÉER

Som en del i vårt Community Empowerment Program utbildar vi de personer som valts in till det deltagande samhällets förvaltningskommité. Personerna utbildas i ledarskap och problemlösning så att de senare kan driva egna utvecklingsprojekt.

En förvaltningskommitté (Community Management Committee) består av 17 demokratiskt valda ledamöter och minst nio av de 17 ledamöterna ska vara kvinnor. Genom att delta i förvaltningskommitténs arbete får kvinnor bättre självförtroende, tränas i ledarskap samt förbättrar sin sociala ställning i samhället. Kommitténs uppgift är att arbeta med frågor som rör samhällsutveckling, samarbete med lokala organisationer, lokala ämbetsmän och myndigheter för att på detta sätt möta samhällets behov.

Över 2 300 förvaltningskommittéer har idag etablerats av Tostan eller Tostanpartners i Afrika.

Några exempel på Förvaltningskommitténs arbetsuppgifter:

  • Födelseregistrering
  • Opinionsbildning rörande hälsofrågor
  • Utbilda offentliga tjänstemän för att driva hälsokampanjer i bland annat skolor och ute i samhället
  • Projektleda byggprojekt i det egna samhället
  • Hantera samhällets gemensamma bidrag och mikrokreditsystem som stöd till lokala företag

SAMHÄLLSUTVECKLANDE NÄTVERK

År 2006 bildade Tostan ett nätverk bestående av alla etablerade förvaltningskommitéer i de deltagande samhällena. The Empowered Communities Network (ECN) uppgift är att komma i kontakt med andra organisationer som bedriver samhällsutveckling samt ge stöd till varandra så att alla samhällen uppnår sina visioner.

Efter utbildningsprogrammets slut registreras många förvaltningskommittéer som formella organisationer i sina respektive länder. Ofta slås sedan dessa organisationer samman med andra liknande organisationer för att bilda federationer, vilket ger dem ökade rättigheter och möjligheter att påverka samhället i rätt riktning.

Tostan har även sammanfogat förvaltningskommitéer med andra icke statliga organisationer (NGO), mikrofinansieringsinstitut, företag, myndigheter samt andra samhällsinriktade organisationer. Det ger kommitéerna tillgång till andra resurser och finansieringsmöjligheter så samhällsutvecklingsprojekten i samhällena kan fortgå.

För närvarande verkar det samhällsutvecklande nätverket enbart i Senegal men planen är att utvidga projektet till andra länder där Tostan är verksamma.