BYKOMMITÉER

Som en del i vårt Community Empowerment Program utbildar vi de personer som valts in till den deltagande byns bykommité. Personerna utbildas i ledarskap och problemlösning så att de senare kan bedriva egna utvecklingsprojekt.

En bykommitté (CMC) består av 17 demokratiskt valda ledamöter och minst nio av de 17 ledamöterna ska vara kvinnor. Genom att delta i bykommitténs arbete får kvinnor bättre självförtroende, tränas i ledarskap samt förbättrar sin sociala ställning i samhället. Bykommitténs uppgift är att arbeta med frågor som rör samhällsutveckling, samarbete med lokala organisationer, lokala ämbetsmän och myndigheter för att på detta sätt möta samhällets behov.

Över 2 300 bykommittéer har idag etablerats av Tostan eller Tostanpartners i Afrika.

Några exempel på Bykommitténs arbetsuppgifter:

  • Födelseregistrering
  • Opinionsbildning rörande hälsofrågor
  • Utbilda offentliga tjänstemän för att driva hälsokampanjer ibland annat i skolor och ute i samhället
  • Projektleda byggprojekt i byn
  • Hantera byns gemensamma bidrag och mikrokreditsystem som stöd till lokala företag

SAMHÄLLSUTVECKLANDE NÄTVERK

År 2006 bildade Tostan ett nätverk bestående av alla etablerade bykommitéer i de deltagande byarna. The Empowered Communities Network (ECN) uppgift är att komma i kontakt med andra organisationer som bedriver samhällsutveckling samt ge stöd till varandra så att alla byar uppnår sina visioner.

Efter utbildningsprogrammets slut registreras många bykommittéer som officiella samhällsbaserade organisationer i sina respektive länder. Ofta slås sedan dessa organisationer samman med andra liknande organisationer för att bilda federationer, vilket ger dem ökade rättigheter och möjligheter att påverka samhället i rätt riktning.

Tostan har även sammanfogat bykommitéer med icke statliga organisationer (NGO), mikrofinansieringsinstitut, företag, myndigheter samt andra samhällsinriktade organisationer. Det ger kommitéerna tillgång till andra resurser och finansieringsmöjligheter så samhällsutvecklingsprojekten i byarna kan fortgå.

För närvarande verkar det samhällsutvecklande nätverket enbart i Senegal men planen är att utvidga projektet till andra länder där Tostan är verksamma.